Polityka prywatności

BEWE TOOLS POLSKA Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) szanując Państwa prawo do ochrony prywatności niniejszym przedstawia i wyjaśnia, stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Zbierając i przetwarzając dane osobowe, stosujemy poniższe zasady przetwarzania danych.


  • I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  • II. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
  • III. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE
I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:
BEWE TOOLS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy Al. Roździeńskiego 188 H, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000725232, NIP: 9542790701, REGON: 369846461.

2. Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem następujących zasad:
• zgodności a prawem, rzetelności i przejrzystości;
• minimalizacji danych;
• ograniczenia celu;
• ograniczenia przechowywania;
• integralności i poufności.

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. w celu realizacji udostępnianych przez Spółkę produktów lub usług oraz w prawnie uzasadnionym interesie Spółki, rozumianym jako bieżący kontakt.

4. Podstawy zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych są następujące:
a. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
e. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
f. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

5. Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, telefonie itp.) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookie.

6. Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej plikom cookie.

7. Korzystanie z niektórych funkcjonalności oferowanych przez serwis, wymaga podania danych użytkownika. Podczas wysyłania formularza kontaktowego lub zapytania o produkt użytkownik zobowiązany będzie do podania imienia, nazwiska (nie jest obligatoryjne) i adresu kontaktowego. Użytkownik poproszony zostanie również o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez BEWE TOOLS POLSKA Sp. z o.o.

8. Dane osobowe użytkownika pozyskane w związku z korzystaniem z serwisu BEWE TOOLS POLSKA Sp. z o.o. będą przetwarzane w następujących celach:
a. ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń;
b. prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskania i utrzymania klienta;
c. sprzedaży produktów i usług;
d. organizowania programów lojalnościowych, szkoleń, akcji promocyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk, badania satysfakcji, prowadzenia kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów i usług, poprawy ich jakości;
e. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
g. spełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na Spółce;
h. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach;

9. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie:
a. udzielona zgoda;
b. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
c. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d. niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

10. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane:
a. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
b. procesorom w związku ze zleconymi przez BEWE TOOLS POLSKA Sp. z o.o. działaniami realizowanymi w imieniu Spółki;
c. firmom kurierskim i świadczącym usługi transportowe, pocztowe, które będą dostarczać przesyłki do użytkowników;
d. podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym prawne, audytowe, rachunkowe);
e. dostawcom usług IT, w tym podmiotom współpracującym z BEWE TOOLS POLSKA Sp. z o.o.;
f. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

11. Okres przetwarzania danych osobowych użytkownika jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki dane osobowe użytkownika będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
a. przepisy prawa, które mogą obligować Spółkę do przetwarzania danych przez określony czas;
b. okres niezbędny do utrzymania i obsługi utworzonego konta w serwisach internetowych Spółki;
c. okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Spółki;
d. okres niezbędny do świadczenia usług przez Spółkę i zapewnienia niezbędnej obsługi klienta; w przypadku przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania – przez okres do wniesienia sprzeciwu, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim;
e. okres, na jaki została udzielona zgoda.

II. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia :
a. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących użytkownika;
b. sprostowania danych;
c. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
d. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
e. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania;
f. przeniesienia danych osobowych.

2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych użytkownika, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem;

3. Każdy użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawa te mogą być jednak ograniczone w sytuacjach, kiedy Spółka jest zobowiązana prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego bądź przetwarzanie tych danych jest dla Spółki niezbędne w celach związanych z jej roszczeniami.

4. Niezależnie od powyższego, użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do skorzystania z wszystkich funkcjonalności witryny. Bez ich podania umowa nie może zostać zawarta. Podanie danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe.

III. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE

1. Strona internetowa Spółki wykorzystuje pliki cookie, które służą identyfikacji przeglądarki użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej BEWE TOOLS POLSKA Sp. z o.o.

2. Pliki cookie zawierają niewielkie ilości tekstu możliwego do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom Spółka może uzyskać wiedzę o tym, jak często użytkownik odwiedza serwis Spółki i które jego elementy najbardziej go interesują. Uzyskane dane Spółka wykorzystuje dla lepszego dostosowania serwisów WWW do potrzeb użytkownika, usprawnienia funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).

3. W plikach cookie przechowywane są podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne do optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:
a. rozpoznawania użytkowników logujących się na chronionych stronach internetowych, co umożliwia im odwiedzanie wielu stron bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła do każdej ze stron;
b. rejestrowania preferencji użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie);
c. rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne we wprowadzaniu usprawnień w treści i w sposobie nawigacji strony.

4. Użytkownicy strony internetowej Spółki mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

5. Użytkownik ma prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików cookie na swoim urządzeniu (komputerze, telefonie) zmieniając w tym celu odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej lub też nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie o to pytać użytkownika.

6. Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności i utrudnić lub uniemożliwić pełne wykorzystanie jej możliwości. Zgodnie z wymogami RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze.

7. Komunikacja między komputerem użytkownika, a serwerem Spółki, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo bazy danych Spółki są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

8. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany przedstawionej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.
Masz pytania?

Ogólne warunki sprzedaży


Bewe Polska

KATOWICEAl. Roździeńskiego 188H 40-203 KATOWICE+48 32320 00 03

info@bewe-tools.pl

O nas


Globalna firma inwestująca
w ciągły rozwój istniejących
kompetencji i inicjowanie
nowych dostosowanych
do zmieniających się potrzeb.